Miss Palfreys Epifany   Miss Palfrey's Eppifany

20 x 24